top of page

פיזיקה

...

מדעי הטבע מאפשרים לנו להסתכל על העולם ולהבין תופעות בדרך הניסוי והחקר ועל ידי שימוש בכלים כמותיים ובחשיבה ביקורתית.

 

הפיזיקה, שהיא מקצוע כמותי ביסודו, מאפשרת ללומד להכיר את החוקיות הקיימת בעולם ולהסביר תופעות טבע הקשורות לעולם החומר. כמו כן היא מהווה בסיס למקצועות מדעיים אחרים. 

מבנה הדעת של הפיזיקה

התכנית מיועדת לתלמידים שמתחילים את לימודיהם בכיתה י'.

התכנית מנסה להשיג איזון בין הרחבת היריעה על ידי הכללת מספר רב של נושאים, לבין העמקה במספר קטן של נושאים. מטבע הדברים יש פרקי יסוד בפיזיקה שיש להעמיק בהם, ואחרים הראויים לדיון ברמה תיאורית בלבד.

התוכנית כוללת שלושה נושאים - מכניקה, אלקטרומגנטיות וקרינה וחומר – שהם נכסי צאן ברזל של הפיזיקה הקלאסית והמודרנית.

  1. מכניקה - היא התשתית למדע הפיזיקה ובמידה רבה לדיון מדעי בכלל. המכניקה היא דוגמה לתאוריה מדעית סדורה. הדינמיקה הניוטונית היא אבן דרך, היא תאוריה שהייתה אמורה לכלול את כל התופעות הפיזיקליות – כך תפס אותה ניוטון; בלימודי המכניקה לומדים התלמידים מושגים פיזיקליים רבים: מקום וזמן, כוח ותנועה, תנע ואנרגיה, אינטראקציה, מסה ועוד. המכניקה היא גם תחום שבו הגופים הנידונים נראים היטב לעין, ניתן לנתח תופעות במגוון גדול של דרכי צפייה ומדידה, הדרישות המתמטיות אינן גבוהות ומאפשרות ניתוח כמותי של תופעות פיזיקאליות.

  2. אלקטרומגנטיות – הוא תחום בעל חשיבות עיונית ומעשית. מבחינה עיונית יש בתחום זה הרחבה ויישום של עקרונות הדינמיקה הניוטונית לצד חריגה משמעותית מהם בשילוב מושג ה"שדה". תחום זה עתיר תופעות ויישׂוּמים, ויש בו עושר  רב של אפשרויות בתחום הניסוּיי. כיום לא ניתן להפעיל מעבדה, במדעים בכלל ובפיזיקה בפרט, ללא ידע בסיסי באלקטרומגנטיות.

  3. קרינה וחומר – הוא תחום שבמסגרתו ילמדו התלמידים, בצד נושאים קלאסיים באופטיקה וגלים, גם נושאים מעולם הפיזיקה המודרנית, ובפרט היבטים על אופייה הלא-קלאסי. התלמידים יכירו את האופי הדואלי של הקרינה ושל החומר ואת המשתמע מכך. הם ילמדו מושגי יסוד על מבנה האטום והגרעין, לרבות הקרינה הרדיואקטיבית ושימושיה, ואף יכירו את הקשר בין מסה לאנרגיה על פי התאוריה של אינשטיין.

 

נושאי החובה הם "מכניקה", "אלקטרומגנטיות" ו"מעבדה" המהווים 70% מתכנית הלימודים. על נושאים אלה התלמידים נבחנים בבחינה חיצונית.

הפרקים "אופטיקה" ו"גלים מכניים" הינם נושאי בחירה והערכתם היא בית ספרית.

הנושא "קרינה וחומר", מהווה 30% מכלל תכנית הלימודים, מומלץ כנושא להערכה פנימית. בנושא זה נכללים הפרקים "אופטיקה" ו"גלים מכניים".

לימודי פיזיקה הם נכס לכל תלמיד שיבקש להמשיך בלימודים אקדמיים, גם אם אין הוא מתעתד לעסוק בפיזיקה, במדעים או בטכנולוגיה. לפיכך, מטרתה של הוראת הפיזיקה בתיכון היא לספק תשתית השכלתית כללית לאזרח המחר.

bottom of page