top of page

ספרות

הלמידה במגמת ספרות היא חווייתית ומבוססת על דיאלוג וניתוח פעיל של התלמידים את היצירות הנלמדות. 

במהלך הלימודים רוכשים התלמידים מיומנויות בניתוח יצירות ספרותיות (שירים, סיפורים ומחזות), הם מתנסים בכתיבה יוצרת  ונחשפים למושגים מרכזיים מתחום הפסיכולוגיה. 

כיתה י':

נלמד נושא בית ספרי במסגרת הערכה חלופית: בין הנושאים למשל יחסי אחים ביצירות ספרות ובעקבות סיפורי אחים במקרא; קשרים בין הורים וילדים בספרות ועוד.  

כיתה י"א:

נלמדת יחידה בנושא כללי, בשנים האחרונות נבחר הנושא: "נשיות וגבריות: ייצוגי מגדר בראי הספרות". בשיעורים אנו לומדים סיפורים, שירים, מחזות, סיפורים מן המדרש והמיתולוגיה וגם סרטים. דרך יצירות אלה והתמודדות הגיבורים או הגיבורות שבמרכזן אנו לומדים על ציפיות חברתיות מנשים ומגברים ועל האופן שבו אפשר לממש או לצאת כנגד הנורמות הללו.  

כיתה י"ב:

נלמדת יחידה בנושא "ספרות העולם" ובה אנו נפגשים עם יצירות מופת של התרבות המערבית מפרי עטם של יוצרים כמו הומרוס, סרוונטס, שיקספיר, גוגול, קפקא ועוד.  

 

ספרות ברמה מוגברת נלמדת בכיתות י' (שעתיים), י"א (4 שעות), י"ב (4 שעות) – בנוסף לשיעורי ספרות בכיתה.

bottom of page