top of page

מיל״ת

מטרת התוכנית היא קידום ההישגים של הילד בהבנה, בהבעה, בלשון ובמתמטיקה על ידי  הקניית אסטרטגיות ומיומנויות בהבנת הנקרא, בכתיבה ובמתמטיקה.

bottom of page