top of page

מחשבת ישראל

מגמת מחשבת ישראל מפגישה את התלמידים עם טקסטים מכוננים בתחום הפילוסופיה היהודית אבל אולי יותר מכך, היא מאפשרת להם להיפגש גם עם...עצמם.

במהלך הלימודים במגמה בכיתה יא' התלמידים נחשפים להגות ימי הביניים דרך לימוד מעמיק בחיבור "שמונה פרקים לרמב"ם" העוסק באפשרות האדם לתקן ולשפר את אופיו כשלב הכרחי בדרך לשלמות השכלית.

בנוסף, התלמידים נפגשים גם עם הגותו של רבי יהודה הלוי אשר תפיסתו שונה כל כך מזו של הרמב"ם בתחומים רבים. הבדלים אלה מאפשרים לתלמידים להבין את המרחב והמגוון היהודי לאורך הדורות.

בכיתה יב' אנו לומדים על אחד הנושאים שמסעירים ומעסיקים את התלמידים והוא האהבה במחשבת ישראל ובפילוסופיה בכלל.

בנוסף מוקדש גם זמן לשאלת משבר האמונה בזמן החדש. אנו שואלים שאלות על הספק, על האמונה, על אלהים ועל האפשרות שהוא איננו קיים.  התלמידים נחשפים להגותם של רנה דקארט, ברוך שפינוזה, משה מנדלסון, תנועת החסידות, פרידריך ניטשה, הרב קוק ועוד. 

לא פעם בוגרים של בית הספר טוענים כי המקצוע מחשבת ישראל היה השיעור הרלוונטי והמשמעותי ביותר עבורם וכי הדיונים שנערכו במהלך השיעורים השפיעו על השקפת עולמם באופן עמוק.

bottom of page