top of page

התפתחות אישית ומעורבות בקהילה

על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך מחוייבים תלמידי כיתה י' לתרום ששים שעות מזמנם לקהילה.

במסגרת זאת מתנדבים תלמידי בית הספר במסגרות שונות בהתאם לנטיית ליבם.

תחומי התנדבות אפשריים: אח בוגר, צהרונים, בתי אבות, מד"א, הדרכה בתנועת נוער, מכבי אש ועוד.

bottom of page