top of page

תוכנית יחד

תוכנית יחד פועלת זו השנה השלישית בחטיבת הביניים. 
התוכנית פועלת בשכבות ח' וט'.
בכל שנה מגייסים בכל כיתה כ 5 עד 6 תלמידים.
התלמידים מיצגים קבוצות חברתיות שונות בכיתה.
הקבוצה נפגשת עם מורה מקצועי, שמלמד בכיתה.
במפגשים מדברים על מה נותן לכל אחד מחברי הקבוצה כוח, כיצד הוא יכול להיות עירני יותר למצב רוחם של חבריו וכיצד יוכל להיות גשר בין עולם המתבגרים ועולם המבוגרים בשעת קושי של חבריו.
חברי הקבוצה גם יוזמים פעילויות שמטרתן לגבש את חברי כיתתם.
במהלך השנים בהן פועלת התוכנית ראינו נקודות אור שיצאו מחברי הקבוצות השונות.

bottom of page